‌شاهکارهای ادب پارسی

بازنوشت‌ شاهکارهای ادب پارسی اگر انگیزه‌ای برای مطالعه اصل آن اثر از سوی خواننده شود، سودمند و کارساز است.

اما اگر این بازنوشت‌ها جای اصل آثار و شاهکارهای ادبی را بگیرند و خواننده بیندیشد با مطالعه بازنوشت دیگر نیازی به خواندن اصل آن اثر ندارد، بی‌گمان زیانبار خواهد بود.

از همین‌رو بازنوشت شاهکارهای ادبی آگاهانه و برای گروه‌های گوناگون خوانندگان، که اغلب گروه سنی کودک، نوجوان و جوان را در برمی‌گیرد، فراهم می‌شوند؛ چراکه آنان هنوز آن مایه و آگاهی را ندارند که این شاهکارها را به‌طور کامل بخوانند و دریابند.