دانلود کتابی برای آموزش نواختن درام

 

این کتاب برای آموزش و یادگیری نواختن درام عالی است. نه فقط درام ست را پوشش داده است بلکه آموزش هایی در مورد اینکه چگونه تعدادی دیگر از درام ها مانند کونگاها و بانگوها را و یک سری درام …